Certifiering

Aktuellt
Kontakta oss
Lšnkar
Medlemssida
Om SYMF
Policydokument


Hem
In english

Certifiering av yrkes- och miljöhygieniker

Svensk Yrkes- och Miljöhygienisk förening, SYMF, har utvecklat rutiner för att personer som arbetar med tekniska arbetsmiljöundersökningar eller miljökartläggningar skall kunna bli Certifierade Yrkes- och Miljöhygieniker enligt ett svenskt system. 1-parts certifieringen genomförs av ett certifieringsorgan, SYMC, ett självständigt organ inom SYMF. De svenska certifieringskriterierna och examineringsproceduren är anpassade för att uppfylla de krav Internationella yrkeshygienikerföreningen (IOHA) upprättat. De är också i tillämpliga delar baserade på SS-EN 45013 Certifieringsorgan - Allmänna krav vid certifiering av personal.

Syftet med att certifiera sig är i första hand att, för marknaden, garantera en kvalitet på det arbete som utförs. Eftersom det idag inte finns någon etablerad yrkeshygienikerutbildning fungerar certifieringssystemet också som stöd och riktlinjer vid val av utbildningen för de personer som är intresserade av området. Det kan också användas som stöd och riktlinjer för utbildningstjänster på Arbets- och miljömedicinska kliniker.

Den som genomgått certifiering kan använda titeln Certifierad Yrkes- och miljöhygieniker, CYMH, alternativt Certified Occupational and Environmental Hygienist, COEH.

Till certifieringsorganet har knutits en referensgrupp vars uppgift är att granska SYMC:s arbete samt att fungera som diskussionspartner vid olika frågeställningar och svåra bedömningar.


I referensgruppen ingår:

Sven Bergström, Landsorganisationen i Sverige, sven.bergstrom@lo.se
Kenny Kvarnström, Sveriges Verkstadsindustrier, kenny.kvarnstrom@teknikforetagen.se
Lars Sjöborg, LHS Konsult AB, lars.sjoborg@lhskonsult.se
Per Gustavsson, Institutet för miljömedicin IMM, enheten för arbetsmedicin, Karolinska Institutet, Stockholm, per.gustavsson@ki.se
Jouni Surakka, Arbetsmiljöverket, jouni.surakka@av.se

SYMC:s styrelse, till vilka du kan vända dig för mer information om certifieringen, är:

Anna Dahlman-Höglund, tel 031-786 62 77, anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se
Bengt Ståhlbom, tel 010-103 14 45, bengt.stahlbom@lio.se
Ingrid Liljelind, tel 090-785 24 52, ingrid.liljelind@envmed.umu.se
Håkan Tinnerberg, hakan.tinnerberg@med.lu.se

Mentorer, till vilka du kan vända dig för hjälp och stöd vid certifiering:

Pål Graff, tel 019-602 24 89, pal.graff@regionorebrolan.se
Anna Dahlman-Höglund, tel 031-786 62 77, anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se
Bengt Ståhlbom, tel 010-103 14 45, bengt.stahlbom@lio.se
Marie Lewné, tel 08-123 37 234, marie.lewne@sll.se
Håkan Tinnerberg, hakan.tinnerberg@med.lu.se

 

Ansökan om certifiering

För att få certifiera sig krävs att man är medlem i SYMF och att man har betalt årsavgiften.

Läs igenom dokument ”C-03, Kriterier för Certifiering” (se nedan), där du finner vad som krävs av utbildning, arbetslivserfarenhet och aktivitetspoäng.

För att underlätta, eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt att hitta alla underlag till bilagorna, föreslår vi att du kollar i C-03 vad du får för poäng för olika aktiviteter samt hur många poäng du max kan tillgodoräkna dig på de olika områdena. Börja med de senaste referenserna och gå sedan bakåt till dess du uppfyllt kvoten för respektive område.

Öppna dokument ”C-07 Ansökan om Certifiering” i datorn och fyll i dina uppgifter. Är du osäker på om du kan tillgodoräkna dig någon verifikation kan du alltid fylla på någon extra.

För att underlätta granskningen av ansökan sortera gärna bilagor i ordning efter område, förslagsvis 1:1, 1:2…….6:1, 6:2 osv.

 

Ansökan skickas till SYMC, som behandlar ansökningarna löpande.

Ansökan på fastställd blankett, SYMC C-07 med bilagor, skall sändas i 3 exemplar till:

Håkan Tinnerberg

Oxelgatan1
234 41 Lomma 

Granskningen av ansökningarna skall vara klara senast en månad före examinationstillfället. Endast de som uppfyller SYMC:s kriterier för certifiering kan bli aktuella för examination. Maximalt 6 personer kan examineras vid ett och samma tillfälle. Ansökningarna behandlas efter ankomstdatum.

 

Avgift certifiering

Det kostar 5000 kr att certifiera sig, 2500 kr ska erläggas när man sänder in ansökan med dokumentation och resterande 2500 kr efter besked att kraven för certifiering är uppfyllda.

Inbetalningen sker på SYMF:s postgironummer 233635-2 (Ange Certifieringsavgift på talongen)

I händelse av att kraven för certifiering inte uppfylls återbetalas ej ansökningsavgiften (2500 kr).

 

Datum och plats för examination

Planen är att genomföra examination i anslutning till SYMF:s vårmöten eller höstmöten.

När du klarat granskningen kommer du i god tid före examinationen att få mer detaljerad information om rutinerna och proceduren för denna.

 

Ansökan om recertifiering

För att få recertifiera sig krävs att man är medlem i SYMF och att man har betalt årsavgiften.

Läs igenom dokument ”C-03, Kriterier för Certifiering”, där du finner vad som krävs av arbetslivserfarenhet och aktivitetspoäng.

Fyll sedan i dokument ”C-08 Ansökan om Recertifiering”.

För att underlätta, eftersom vi vet att det ibland kan vara svårt att hitta alla underlag till bilagorna, föreslår vi att du kollar i C-03 vad du får för poäng för olika aktiviteter samt hur många poäng du max kan tillgodoräkna dig på de olika områdena. Börja med de senaste referenserna och gå sedan bakåt till dess du uppfyllt kvoten för respektive område. Är du osäker på om du kan tillgodoräkna dig någon verifikation kan du alltid fylla på någon extra.

Ansökan på fastställd blankett, SYMC C-08 med bilagor, skall sändas i 3 exemplar till:

Håkan Tinnerberg

Oxelgatan1
234 41 Lomma 

Avgift recertifiering

Det kostar 1500 kr att recertifiera sig och avgiften ska erläggas när man sänder in ansökan med dokumentation.

Inbetalningen sker på SYMF:s postgironummer 233635-2 (Ange Recertifieringsavgift på talongen)


SYMC C-01

Certifieringsordning

SYMC C-02

Handläggningsrutiner

SYMC C-03

Kriterier för certifiering och recertifiering

SYMC C-04

Riktlinjer för värdering och omfattning av yrkes- och miljöhygieniska ämnen

SYMC C-05

Intyg om överensstämmelse (certifieringsorganets beslutsdokument)

SYMC C-06

Avtal om handledning för examensarbete

SYMC C-07

Ansökan om certifiering

SYMC C-08

Ansökan om recertifiering

SYMC

Tolkningsdokument

SYMC

SYMC

Stadgar

Litteratur

Certifierade yrkes- och miljöhygieniker, aktiva

Namn

Företag

Certifikat
Nr

Giltighet

E-post

Håkan Tinnerberg

Arbets- och miljömedicin, Lund

5

4 maj 2016

hakan.tinnerberg@med.lu.se

Nils Plato

Arbetsmedicin, IMM, KI,Stockholm

7

4 maj 2016

nils.plato@ki.se

Roger Olsson

Arbets- & Miljöhygien AB, Hudiksvall

8

26 april 2017

roger@arbmi.se

Lennart Andersson

Arbets- och miljömedicin, Örebro

11

2018

lennart.andersson@orebroll.se

Marie Lewné

Arbetsmedicin, IMM, KI, Stockholm

13

19 maj 2017

marie.lewne@ki.se

Anna Dahlman-Höglund

Arbets- och miljömedicin, Göteborg

15

19 maj 2017

anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se

Ingrid Liljelind

Yrkes- och miljömedicin, Umeå

17

19 maj 2017

ingrid.liljelind@envmed.umu.se

Kåre Eriksson

Yrkes- och miljömedicin, Umeå

18

19 maj 2017

kare.eriksson@envmed.umu.se

Pål Graff

Arbets- och miljömedicin, Linköping

19

2019

pal.graff@lio.se

Bengt Ståhlbom Arbets- och miljömedicin, Linköping

20

14 maj 2015
bengt.stahlbom@lio.se

Susanna Lohman Haga

Arbets- och miljömedicin, Göteborg

21

11 augusti 2015 (NYF)*

susanna.lohman@amm.gu.se

Lena Andersson

Arbets- och miljömedicin, Örebro

22

2019

lena.andersson4@regionorebrolan.se

Pernilla Wiebert Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
23
  pernilla.wiebert@sll.se

*Norsk certifiering

Certifierade yrkes- och miljöhygieniker, passiva

Namn

Företag

Certifikat
Nr

Giltighet

E-post

Linnéa Lillienberg

Arbets- och miljömedicin, Göteborg

1

19 juni 2011

linnea.lillienberg@amm.gu.se

Gun Nise

2

19 juni 2011

Peter Berg

Arbets- och miljömedicin, Örebro

3

19 juni 2015

peter.berg@orebroll.se

Hans Thulin

KEMI Konsulten, Helsingborg

4

19 juni 2015

hans.thulin@compaqnet.se

Per-Olof Söderström

Arbetsmiljömätningar

6

4 maj 2012

pos@arbetsmiljomatningar.se

Håkan Westberg

Arbets- och miljömedicin, Örebro

9

26 april 2013

hakan.westberg@orebroll.se

Jens Melin

Falkenberg Energi

10

20 juni 2010

jens.melin@falkenberg.se

Bengt-Gunnar Lilja

TMV-Miljöteknik AB, Skövde

12

20 juni 2014

bg.tmv@telia.com

Ulf Bergendorf

Arbets- och miljömedicin, Lund

14

19 maj 2013

ulf.bergendorf@med.lu.se

Jan-Eric Karlsson

Arbets- och miljömedicin, Lund

16

19 maj 2013

jan-eric.karlsson@med.lu.se

 

 
symf logo liten

Senast ändrad 2017-06-21